11 मामलों में 12 आरोपित गिरफ्तार, 338 अवैध शराब बोतल बरामद

जागरणसंवाददाता,अंबालाशहर:

पंजोखराथानाक्षेत्रबरनालारोडसेअवैधशराबकीतस्करीकेमामलेमेंपुलिसनेआरोपितविकासनिवासीगांवधनकौर9बोतलसहितगिरफ्तारकरमामलादर्जकिया।आसासिंहगार्डनसेअवैधशराबकीतस्करीकेमामलेमेंपुलिसनेआरोपितभागमलसिंहनिवासीआसासिंहगार्डनको11बोतलसहितगिरफ्तारकरमामलादर्जकिया।

जगाधरीगेटसेअवैधशराबकीतस्करीकेमामलेमेंपुलिसनेआरोपितरोशनलालनिवासीजगाधरीगेटको15बोतलअवैधशराबसहितगिरफ्तारकरमामलादर्जकिया।पुरानीघासमंडीसेअवैधशराबकीतस्करीकेमामलेमेंपुलिसनेआरोपितमोहितउर्फटोनीनिवासीबाल्मीकिबस्तीको12बोतलअवैधशराबसहितगिरफ्तारकरमामलादर्जकिया।सेक्टर-9पीरबाबासेक्टर-10सेअवैधशराबकीतस्करीकेमामलेमेंपुलिसनेआरोपितसंजीवकुमारनिवासीन्यूलक्ष्मीनगरको7बोतलअवैधशराबसहितगिरफ्तारकरकिया।महेशनगरक्षेत्रसेअवैधशराबकीतस्करीकेमामलेमेंपुलिसनेआरोपितसाहिलनिवासीहरिनगर9बोतलसहितगिरफ्तारकरकिया।छावनीकेन्यूमहाराजाहोटलसेअवैधशराबकीतस्करीमेंआरोपितसुनीलकुमारनिवासीमच्छीमार्किटको11बोतलअवैधशराबसहितगिरफ्तारकरमामलादर्जकिया।छोटाशिवालासेअवैधशराबकीतस्करीकेमामलेमेंपुलिसनेआरोपितअनूपकुमारनिवासीरामकिशनकालोनीको11बोतलसहितगिरफ्तारकिया।छोटाशिवालासेआरोपितजतिननिवासीबीसीबाजारवकपिलनिवासीगोबिन्दरनगरको232बोतलसहितगिरफ्तारकरमामलादर्जकिया।पुरानीमच्छीमार्किटसेपुलिसनेआरोपितमनिन्द्रसिंहनिवासीबाजीगरमुहल्लाको10बोतलसहितगिरफ्तारकरमामलादर्जकिया।खटीकमंडीसेपुलिसनेआरोपितअजयकुमारनिवासीकच्चाबाजारको11बोतलसहितगिरफ्तारकिया।