228 बोतल अवैध शराब व कार सहित तीन काबू

संवादसूत्र,बरनाला:थानारूड़ेकेकीपुलिसद्वारानाकाबंदीदौरानशराबतस्करीकेमामलेमें228बोतलअवैधशराबसहिततीनव्यक्तिपरकेसदर्जकरलियागया।केसइंचार्जगुरजंट¨सहनेबतायाकिनाकाबंदीदौरानतलाशीलेनेपरकारनंबरपीबी-11एएक्स-0538कोलखवीर¨सह,सतनाम¨सहवदल¨वदर¨सहको228बोतलअवैधशराबसहितकाबूकरकेएक्साइजएक्टकेतहतमामलादर्जकरकेहवालातमेंबंदकरलियागया।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!