40 लीटर लाहन व 12 बोतल शराब बरामद

संवादसूत्रधनौला,बरनाला:थानाधनौलाकीपुलिसने40लीटरलाहनव12बोतलशराबसहितएकव्यक्तिकोकाबूकरकेसदर्जकियाहै।सहायकथानेदारहरजिन्दरसिंहनेबतायाकिपुलिसपार्टीसहितधनौलाभीखीरोडबसस्टैंडअसपालखुर्दमौजूदथे,तोगुप्तसूचनाकेआधारपरगुरअमनप्रीतसिंहउर्फलवीनिवासीअसपालखुदकेघरमेंरेडकर40लीटरलाहनव12बोतलशराबसहितकाबूकरकेसदर्जकियाहै।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!