आवासीय बालिका विद्यालय में समारोह पूर्वक मनी बिरसा जयंती

संवादसूत्र,कान्हाचट्टी:प्रखंडकेराजपुरपंचायतअंतर्गतसंचालितझारखंडआवासीयबालिकाविद्यालयमेंशुक्रवारकोझारखंडस्थापनादिवसएवंभगवानबिरसामुंडाकीजयंतीसमारोहपूर्वकमनाईगई।इसमौकेपरभगवानबिरसाकीप्रतिमापरश्रद्धांजलिअर्पितकीगई।इसकेअलावासरकारीसंस्थानोंमेंभीधरतीआबाकेयोगदानकोयादकियागया।विद्यालयकीवार्डनमंजूपांडेयनेबच्चोंकोभगवानबिरसामुंडाकेकृतित्वपरविस्तारपूर्वकप्रकाशडालेंएवंउनकेआचरणकोआत्मसातकरनेकेलिएप्रेरितकिया।इसमौकेपरविद्यालयकेसहायकशिक्षिकाखुशबूकुमारी,नेहाकुमारी,गुड़ियाकुमारी,श्वेताकुमारीकेअलावाबच्चेमौजूदथे।