बच्चों में अच्छी शिक्षा व संस्कार देना जरूरी

बेतिया।बच्चेकच्चेमिट्टीकेसमानहोतेहैं।उन्हेंजिसआकारमेंढालाजाएगाउसीआकारमेंढलजाएंगे।इसलिएशिक्षकोंकेसाथअभिभावकोंकोभीअपनेबच्चोंपरध्यानदेनेकीजरूरतहै।उक्तबातेंबतौरमुख्यअतिथिगवर्नमेंटमेडिकलकॉलेजकेप्राचार्यडॉ.राजीवरंजनप्रसादनेकही।मौकाथापकड़ियास्थितसंस्कारभारतीविद्यालयमेंवार्षिकोत्सवसहहोलीमिलनसमारोहकेआयोजनका।वहीं,सांसदडॉक्टरसंजयजायसवालनेकहाकिशिक्षाबिनामनुष्यपशुकेसमानहोताहै।औरबच्चेदेशकेभविष्यहोतेहैं।इसलिएउनमेंअच्छीशिक्षावसंस्कारदियाजानाचाहिए।जिससेकिउन्हेंदेशप्रेमकाभावउत्पन्नहोसके।वहीउपस्थितलोगोंसेसांसदनेहोलीकोसौहार्दपूर्णवातावरणमेंमनानेकीअपीलकी।इसदौरानलोगोंनेएकदूसरेकोअबीरलगाकरहोलीकीशुभकामनाएंदी।कार्यक्रमकीशुरुआतमुख्यअतिथिनेदीपप्रज्वलितकरकिया।कार्यक्रममेंबच्चोंनेअपनेआकर्षकप्रस्तुतिसेलोगोंकामनमोहलिया।बच्चोंकेद्वारादिखाएगएनृत्यनेलोगोंकोतालीबजानेपरमजबूरकरदिया।वहीछात्रोंकेदहेजपरदिखाएगएनाटकनेसबकोमंत्रमुग्धकरदिया।विद्यालयकेनिदेशकडॉक्टरअभिषेक¨सहनेकहाकिविद्यालयबच्चोंकेमार्गदर्शनकाकामकरताहै।विद्यालयमेंइसतरहकेसांस्कृतिककार्यक्रमकेआयोजनहोनेसेबच्चोंमेंप्रतिभाकाविकासहोताहै।कार्यक्रममेंप्राचार्यमहिमथापापूर्वमुखियासूरजनारायण¨सह,विनयतिवारी,कृष्णानंदराय,जिलाउपाध्यक्षपन्नालालसाह,राजकुमार¨सह,उधौलालराम,रविरंजन,नेहाकुमारी,दिवसराय,विनीताकुमारी,सुंदरमकुमारी,झुनू¨सह,मुनीलालरामसमेतसैकड़ोंछात्र-छात्राएंमौजूदरहे।