कलायत के श्री कपिल मुनि तीर्थ पर विकास कार्यो को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया आरंभ

संवादसहयोगी,कलायत(कैथल):नगरमेंकरीब13वर्षकेलंबेअर्सेकेबादप्राचीनश्रीकपिलमुनितीर्थपरविकासकार्योकीव्यापकस्तरपरशुरुआतहोगी।इसकेतहतबड़ेबजटसेभगवानकपिलमुनिकेजीवनदर्शनसेजुड़ेमहत्वपूर्णपहलुओंकोसमर्पितम्हारीसंस्कृतिम्हारीपहचानभवन,परिक्रमाचारदीवारी,फर्श,अस्थिविसर्जनघाट,महिलाघाटऔरविभिन्नसौंदर्यीकरणयोजनाओंकोधरातलपरउताराजाएगा।

कुरुक्षेत्रब्रह्मसरोवरकीतर्जपरश्रीकपिलतीर्थकोविकसितकरनेकेलिएमहिलाएवंबालविकासराज्यमंत्रीकमलेशढांडाद्वाराक्षेत्रवासियोंकीमांगपरप्रारूपकोलेकरभाजपावरिष्ठनेताराजूकौशिक,पार्षदरणबीरधानियां,स्वच्छभारतब्रांडएंबेसडरसंजयसिगलाऔरदूसरेपदाधिकारियोंनेकुरुक्षेत्रविकासबोर्डसीईओअनुभवमेहतासेचर्चाकी।सीईओनेडिजिटलविधिसेतीर्थकीभौगोलिकस्थितिकीसमीक्षाकी।उन्होंनेकहाकिबोर्डप्राचीनधरोहरोंकेसंरक्षणऔरसौंदर्यीकरणकोलेकरसजगहै।इसकेमद्देनजरबोर्डनियमोंकेअनुसारप्रस्तावितविकासकार्योकीटेंडरप्रक्रियाकेलिएनोडलअधिकारीनियुक्तकियाजाएगा।केडीबीकेसाथकदमसेकदममिलाकरचलेगीकेएमटी

श्रीकपिलमुनितीर्थकेसमुचितरूपसेसंरक्षणऔरविकासकोलेकरतालमेलकमेटीकेगठनकानिर्णयलियागयाहै।इसकेतहतश्रीकपिलमुनितीर्थकमेटीकागठनकियागयाहै।केएमटीकमेटीमेंश्यामलालगौतम,राजूकौशिक,रणबीरधानियां,संजयसिगला,बीरभाननिर्मल,आशीषराणा,शिवकुमार,रत्नलालप्रजापति,विशालशांडिल्य,प्रकाशरविगर्गवजोगेंद्रपालीशामिलरहेंगे।कपिलमहिमाकाआधुनिकपद्धतिसेहोगाप्रचार-प्रसार

भाजपावरिष्ठनेताराजूकौशिकनेकहाकिश्रीकपिलमुनितीर्थकीमहिमाकेप्रचार-प्रसारकेलिएडिजिटलपद्धतिकोअपनातेहुएवेबसाइटतैयारकीजाएगी।जल्दसांस्कृतिकविरासतसंरक्षणकेलक्ष्यकोलेकरश्रीकपिलमुनिकीधरापरभव्यसमारोहकाआयोजनहोगा।

रैलीकेमाध्यमसेसीएमदेंगेकलायतकोविकासकीसौगात:ढांडा

महिलाएवंबालविकासमंत्रीकमलेशढांडानेकहाकिमुख्यमंत्रीमनोहरलालकेसमक्षश्रीकपिलमुनितीर्थसौंदर्यीकरणसेजुड़ीविकाससंभावनाओंकाखाकाभेजागयाथा।इसकेमद्देनजरबोर्डद्वाराविभागीयप्रक्रियाशुरूकीगईहै।इसकेसाथहीजल्दरैलीकेमाध्यमसेमुख्यमंत्रीकलायतकोविकासकार्योकीसौगातदेंगे।