नौ शराब सहित महिला काबू

संवादसहयोगी,कपूरथला:थानाकोतवालीकीपुलिसनेनौबोतलशराबसहितमहिलाकोकाबूकियाहै।पुलिसनेमहिलाकोजमानतपररिहाकरदियाहै।एएसआइजसविदरसिंहनेबतायाकिपुलिसकर्मचारीगश्तकेदौरानगांवमुश्कवेदपासमौजूदथे।सूचनामिलीकिगांवमुश्कवेदकीरेनूउर्फबेवीपत्नीअशोककुमारशराबबेचनेकाकामकरतीहै।वहपनेघरमेंग्राहकोंकोशराबबेचरहीहै।पुलिसनेछापामारीकेदौरानरेनूकोकाबूकरउसकेघरसेनौबोतलशराबबरामदकिया।पुलिसनेमहिलाकेखिलाफएक्साइजएकटकेतहतकेसदर्जकरजमानतपररिहाकरदियाहै।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!