प्लस टू उच्च विद्यालय बरही में जलसेना गठित

बरही(हजारीबाग):बरहीप्रखंडअंतर्गतप्लसटूउच्चविद्यालय,बरहीमेंजागरणजनसेनाकागठनकियागया।विद्यालयकेप्रधानाध्यापकसहसचिवराजकिशोरप्रसादगुप्ताकेनेतृत्वमेंगठितजागरणजलसेनामेंप्रियंकाकुमारी,लक्ष्मीकुमारी,रागिनीकुमारी,निखतपरवीन,सिताराखातून,मुस्कानखातून,नुसरतपरवीन,सुकृतीकुमारी,कल्याणीकुमारी,गुलशनप्रवीण,शाहीनपरवीन,समीलाखातून,शाहिस्तापरवीन,रियाकुमारी,लक्ष्मीकुमारी,मनीषाकुमारी,सोनीकुमारीवराजाकुमारदासकोचयनितकरशामिलकियागया।मौकेपरजलसेनासमेतशिक्षकोंवविद्यार्थियोंनेमिलकरविद्यालयपरिसरमेंपौधारोपणकिया।प्रधानाध्यापकराजकिशोरप्रसादगुप्तानेकहाकिजलसेनाकागठनकाउद्देश्यजलकेबचावकेलिएजागरूककरनेकेलिएकियागयाहै।पूरेदेशमेंजलबचानेकाअभियानचलायाजारहाहै।उन्होंनेलोगोंकोजलसंचयनकेबारेमेंजानकारीदेतेहुएकहाकिजलहैतोकलहै।जलनहींतोकुछनहीं।जलकेबिनाजीवनबेकारहै।जीवोंकावजूदकायमरहेइसकेलिएजलसंचयनअत्यंतआवश्यकहै।अनिलनीरजनेकहाकिबारिशकेजलहोयाबेकारबहतेजलका,सभीजलकोसंचयनआवश्यकहै।सुनीलकुमारद्विवेदीकहाकिसभीकोजिम्मेवारीहैकिसभीमिलकरजलकासंचयनकरें।मौकेपरवरीयशिक्षकअनिलकुमारनीरज,सुनीलकुमारद्विवेदी,शिवकुमारराम,विकासदत्तमिश्रा,राजेशकुमार,रामचंद्रमंडल,दिलीपकुमार,ओमप्रकाशसिंह,अश्विनीश्रीवास्तव,प्रीतिबाला,हुस्नाआरा,कुमारीबरखा,भारतीरंजन,दीपककुमार,अफसरअली,संजयतिर्कीआदिकार्यक्रममेंशामिलथे।