पंचायत चुनाव में लापरवाही पर 13 शिक्षकों का वेतन रुका, स्पष्टीकरण

पंचायतचुनावमेंलापरवाहीपर13शिक्षकोंकावेतनरुका,स्पष्टीकरण

जागरणसंवाददाता,साहिबगंज:तीसरेचरणकेचुनावमेंलापरवाहीबरतनेपर13शिक्षक,एकअनुसेवकवएकपंचायतसचिवकावेतनरोकनेकाआदेशजिलानिर्वाचीपदाधिकारीरामनिवासयादवनेदियाहै।सभीसेदोदिनकेअंदरस्पष्टीकरणभीमांगागयाहै।स्पष्टीकरणकासंतोषजनकजवाबनमिलनेपरआगेकीकार्रवाईकीजाएगी।बतायाजाताहैकिइनकर्मियोंकोतीसरेचरणमें24मईकोतालझारी,मंडरोवउधवामेंमतदानकरानाथा।इसकेलिए23मईकोसभीकोसुबहसातबजेपुलिसलाइनमेंरिपोर्टकरनाथा।उमविपियारपुरकेशिक्षकअताउररहमाननेचुनावमेंड्यूटीसंबंधीपत्रलेनेसेहीइन्कारकरदिया।उत्क्रमितप्राथमिकविद्यालयकमलदाहाकेशिक्षकविशेश्वरठाकुरपुलिसलाइनपहुंचेऔरहाजिरीबनानेकेबादगायबहोगए।शेषपहुंचेहीनहीं।इसवजहसेचुनावजैसामहत्वपूर्णकार्यबाधितहुआ।पोलिंगपार्टियांकाफीदेरसेमतदानकेंद्रपरपहुंची।सूत्रोंकीमानेंतोप्रथमचरणमेंभीकुछलोगराशिलेनेकेबादमतदानकार्यसेगायबरहे।उनसेराशिवसूलीकीतैयारीकीजारहीहै।

इनसेमांगागयाहैस्पष्टीकरण

---सिद्धार्थमंडल,सहायकशिक्षकप्राथमिकविद्यालयसाहिबगंजउधवा।

--मोलुत्फुलउलहक,सहायकशिक्षकउत्क्रमितप्राथमिकविद्यालयहाजीजोहांकटोलाउधवा।

--मोहम्मदसाबूशेख,सहायकशिक्षकप्राथमिकविद्यालयपलाशगाछीउधवा।

---निर्मलमरांडी,सहायकशिक्षकप्राथमिकविद्यालयउधवा

---मोहम्मदइरफानअली,सहायकशिक्षकउत्क्रमितमध्यविद्यालयहुरमातटोलउधवा।

---मोहम्मदअबुलकलाम,सहायकशिक्षकउत्क्रमितमध्यविद्यालयपतौड़ाउधवा।

--अताउलरहमान,सहायकशिक्षकउत्क्रमितमध्यविद्यालयप्यारपुरउधवा।

--मंगलहेमराम,सहायकशिक्षकउत्क्रमितप्राथमिकविद्यालयपंडरियाबोरियो।

--बरकतराजा,सहायकशिक्षकउत्क्रमितप्राथमिकविद्यालयबनगामाबोरियो।

--चेतनमुर्मू,सहायकशिक्षकउत्क्रमितप्राथमिकविद्यालयमाथाडीहमहलीटोलामंडरो।

--विशेश्वरठाकुर,सहायकशिक्षकउत्क्रमितप्राथमिकविद्यालयकमलदाहामंडरो।

---मुकेशकुमारसिंह,सहायकशिक्षकप्राथमिकविद्यालयपकियापहाडबरहेट।

----ज्ञाननाथघोष,सहायकशिक्षकप्राथमिकविद्यालयमहाराजपुरतालझारी।

----सुरेशपहाड़िया,अनुसेवकप्रखंडकार्यालयपतना।

---प्रभुदयालठाकुर,पंचायतसचिवप्रखंडकार्यालयराजमहल