राज्य के विकास को सरकार संकल्पित : मंत्री

विश्रामपुर:राज्यकेविकासकोसरकारसंकल्पितहै।विश्रामपुरविधानसभाक्षेत्रकासमुचितविकासकालक्ष्यलेकरकामकियाजारहाहै।क्षेत्रमेंविकासकेलिएनित्यनएआयामलिखेजारहेहैं।प्रत्येकगांवोंमेंसड़क,शिक्षा,स्वास्थ्य,बिजलीजैसीमूलभूतसुविधाउपलब्धकराईजारहीहै।इससेक्षेत्रविकसितहोगा।विकासकीगतिमेंकमीनहींआनेदीजाएगी।

उक्तबातेंसुबेकेस्वास्थ्यमंत्रीसहस्थानीयविधायकरामचंद्रचंद्रवंशीनेकहीं।वेरविवारकोविश्रामपुरकेप्रखंडकेझगरुवागांवस्थितखुंटीसोतनदीपुलकेशिलान्याससमारोहकोसंबोधितकररहेथे।इससेपूर्वउन्होंनेनारियलफोड़करपुलकीआधारशिलारखी।मंत्रीचंद्रवंशीनेकहाकिसदैवप्रयासरहाहैकिक्षेत्रमेंजनहितसेजुड़ेविकासकार्यकोप्राथमिकताकेआधारपरपूराकियाजाए।खुंटीसोतनदीपरपुलबनजानेसेविश्रामपुरवपांडूप्रखंडकीदूरीकमहोजाएगी।लोगोंकाआवागमनसहजहोजाएगा।कहाकिजिसेलक्ष्यबनाकरमहत्वपूर्णयोजनाओंकोधरातलपरउतारनेकाप्रयासजारीहै।स्वास्थ्यकेक्षेत्रकिएजारहेकईउत्कृष्टकार्योंकीजानकारीलोगोंकोदी।बतायाकिप्रधानमंत्रीआवासयोजनाकेतहतगरीबवबीपीएलपरिवारकोआवासमुहैयाकरायाजारहाहै।महिलाओंकोमुफ्तएलपीजीगैसकनेक्शनदिएजारहेहैं।यहस्वयंमेंसरकारकीएकबड़ीउपलब्धिहै।संवेदकवविभागीयअधिकारीकोचेतावनीदेतेहुएकहाकिनिर्माणकार्योमेंअनियमिततावलापरवाहीबर्दाश्तनहींकीजाजाएगी।अनियमिततासामनेआनेपरविभागीयकार्रवाईहोगी।विश्रामपुरप्रखंडकेमल्लाहटोलीगांवमेंविवाहमंडपवबंदलागांवमेंउपस्वास्थ्यकेंद्रवदोसामुदायिकभवनकाभीमंत्रीनेशिलान्यासकिया।मौकेपरमंत्रीप्रतिनिधिरामचंद्रयादव,विधायकप्रतिनिधिइद्रीसहवारी,विश्रामपुरभाजपामंडलअध्यक्षकृष्णमुरारी¨सह,नावाबाजारसांसदप्रतिनिधिपंकजतिवारी,पूर्वजिलापरिषदसदस्यअर¨वद¨सह,मंत्रीकेपीएजितेंद्रपांडेय,भाजपानेताकिशोरपांडेय,दिलीपकुमारचंद्रवंशी,रंजीतचंदेल,मनोजजायसवाल,आनंदकुमारबाबू,पप्पूकुमारलालसहितकईलोगमौजूदथे।