राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागी चयनित

लखीसराय।राज्यशिक्षाशोधएवंप्रशिक्षणपरिषदबिहारपटनाकेतत्वावधानमेंराष्ट्रीयविज्ञानदिवसकेमौकेपर48वींजिलास्तरीयविज्ञान,गणितएवंपर्यावरणप्रदर्शनीप्रतियोगिताकाआयोजनस्थानीयकेआरकेउविप्रांगणमेंकियागया।प्रतियोगितापांचउपविषयोंपरहुईजिसमेंप्रथमएवंद्वितीयस्थानप्राप्तप्रतिभागीराज्यस्तरीयविज्ञानप्रतियोगिताकेलिएचयनितकिएगए।रविवारअवकाशकादिनरहनेकेकारणशिक्षाविभागकेएकभीपदाधिकारीकार्यक्रममेंमौजूदनहींथे।विभागकेनिर्देशानुसारइसप्रतियोगितामेंजिलेकेसभीमाध्यमिकवप्लसटूविद्यालयोंकेप्रतिभागियोंकोशामिलहोनाथालेकिनप्रधानाध्यापकद्वाराविभागीयनिर्देशोंकेप्रतिरुचिनहींदिखानेकेकारणप्रतियोगितामेंमात्रसातसेआठमाध्यमिकविद्यालयोंकीदर्जनभरछात्राएंशामिलहुई।इसमेंकिसीतरहनिर्णायकद्वाराप्रतिभागियोंकाचयनकरकेऔपचारिकतापूरीकरलीगई।माध्यमिकशिक्षाबीआरपीरविशर्माऔररामनिवासचौधरीकीदेखरेखमेंआयोजितप्रतियोगितामेंबच्चोंद्वारातैयारविज्ञानमॉडलकाअवलोकनएवंप्रतिभागियोंसेपूछताछकेआधारपरनिर्णायकजयप्रकाशसिंहएवंशिक्षकरविकांतकौशिकद्वाराप्रतिभागियोंकाचयनकियागया।प्रतियोगितामेंपर्यावरणअनुकूलसामग्रीविषयपरउच्चविद्यालयमहसोराकीछात्राअनुष्काकुमारीप्रथमएवंसुदीपाकुमारीद्वितीयस्थानपररही।स्वास्थ्यरक्षाऔरस्वच्छताविषयपरउच्चविद्यालयमथुराकीछात्रानिकिताकुमारीप्रथमऔरमहिलाविद्यामंदिरउच्चविद्यालयकीछात्राखुशबूकुमारीद्वितीयस्थानपररही।इंटरएक्टिवसॉफ्टवेयरविषयपरमहिलाविद्यामंदिरकीछात्रानिवेदिताकुमारीद्वारातैयारमिसाइलमॉडलकोप्रथमस्थानतथामहसोराविद्यालयकीछात्रासोनालीकुमारीकोद्वितीयस्थानपरचयनकियागया।ऐतिहासिकविकासविषयपरउच्चविद्यालयमहसोराकीसिल्कीकुमारीकोप्रथमऔरउच्चविद्यालयअलीनगरकीप्रियंकाकुमारीकोदूसरेस्थानपरचुनागया।गणितीयमॉडलविषयपरउच्चविद्यालयबिहरौराकीसंचिताकुमारीकोप्रथमऔरउच्चविद्यालयहसनपुरकीछात्राश्वेताकुमारीदूसरेस्थानपरचुनीगई।