शैक्षणिक परिभ्रमण पर गए पंचबिघी के बच्चे

संस,सिमरीबख्तियारपुर(सहरसा):प्रखंडकेसिटानाबादउतरीपंचायतस्थितउर्दूकन्यामध्यविद्यालयपचबिघीके51छात्र-छात्राओंकादलगुरूवारकोमुख्यमंत्रीबिहारदर्शनयोजनाअन्तर्गतशैक्षणिकपरिभ्रमणपरदरभंगाकेलिएरवानाहुआ।विद्यालयशिक्षासमितिकेअध्यक्षसुहानाखातून,सचिवअसरीखातून,प्रधानाध्यापकउदयकांततांती,मो.मोइनखान,मो.नकिबआलम,वकीलचौधरी,मास्टरहनीफ,जदयूनेताओबैदुल्लाहद्वारासंयुक्तरूपसेहरीझंडीदिखाकररवानाकिया।इसअवसरपरअध्यक्षसुहानाखातूननेपरिभ्रमणपरजारहेछात्र-छात्राओंकोसंबोधितकरकहाकिआपजिसऐतिहासिकस्थल,सांस्कृतिकमहत्वकेस्थलोंकासाक्षातदर्शनकरेंतोउसकेबारेमेंसाथजारहेअपनेशिक्षक-शिक्षिकासेजानकारीप्राप्तकरनोटकरलें।इससेआपकेसामान्यज्ञानमेंवृद्धिहोगी।सचिवनेकहापरिभ्रमणसेबच्चोंकाबौद्धिकविकासहोताहै।प्रधानाध्यापकउदयकांततांतीनेकहाकिबच्चेकुशेश्वरस्थान,बलुआहापुल,विश्वप्रसिद्धनालांदाविश्वविद्यालय,दरभंगामहाराजकापुरानाकिलासहितअन्यमहत्वस्थलोंकाभ्रमणकरेंगे।इसअवसरपरपूर्वसरपंचहैदरअली,मो.अफरोजखान,मो.तनवीर,मास्टरहनिफ,मो.नसीम,मो.कैशर,मो.अख्तर,मो.हसीब,मो.मोजिब,मो.निजामउद्दिन,रजीखान,शिक्षकमोहिउद्दीनखान,नुजहतबानो,गुलशनआराआदिसहितअन्यग्रामीणएवंअभिवावकमौजूदथे।एकओरपरिभ्रमणपरजारहेबच्चेकाफीउत्साहितनजरआरहेथे।वहींबड़ीसंख्यामेंपरिभ्रमणपरजानेवंचितजूनियरछात्र-छात्राएंमायूसदिखे।