सिवान के बड़गांव उच्च विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राएं सम्मानित

सिवान।प्रखंडकेबड़गांवस्थितउत्क्रमितउच्चविद्यालयमेंबुधवारकोमेधासम्मानसमारोहकाआयोजनकरमैट्रिकबोर्डपरीक्षामेंविद्यालयकेप्रथमबैचमेंसर्वश्रेष्ठअंकप्राप्तकरनेवालेचारछात्र-छात्राओंकोसम्मानितकियागया।

सम्मानितहोनेवालोंमेंमुख्यरूपसेकुमारीपुष्पराजगुप्ता,सर्वजीतकुमारसिंह,कमलेशकुमारसिंहऔरप्रियाकुमारीशामिलथीं।इन्हेंविधायकअमरजीतकुशवाहानेपुष्पमालाकेसाथट्राफी,मेडलऔरप्रशस्तिपत्रदेकरसम्मानितकिया।कार्यक्रमकोसंबोधितकरतेहुएविधायकनेकहाकिएकदेशएकपढ़ाईकीव्यवस्थाहोनीचाहिए,लेकिनआजभीदोतरहकीपढ़ाईकीव्यवस्थाहै।पैसेवालोंकेलिएअलगगरीबोंकेलिएअलगपढ़ाईकीव्यवस्थाहै।गरीबोंकेबच्चेसरकारीविद्यालयोंमेंपढ़तेहैंजहांशिक्षाकीमूलभूतसुविधाकीबहुतकमीहै।फिरभीबच्चेठानलेंतोसीमितसंसाधनमेंभीबेहतरकरसकतेहैंऔरसाबितकरसकतेहैंकियेकिसीसेकमनहींहैं।विधायकनेबड़गांवपंचायतकोअपनीकर्मभूमिबतातेहुएछात्रजीवनसेलेकरविधायकबननेतककेअपनेसंघर्षपूर्णसफरकीचर्चाभीकी।कार्यक्रमकासंचालनकरतेहुएविद्यालयकेशिक्षकपरिवर्तनकारीप्रारंभिकशिक्षकसंघकेप्रखंडअध्यक्षमहबूबआलमनेविधायकनिधिसेविद्यालयकोअतिरिक्तवर्गकक्षउपलब्धकरानेकीमांगकी।विधायकनेइसपरविचारकरनेकीसहमतिजताई।कार्यक्रमकोटाउनमध्यविद्यालयकेप्रभारीप्रधानाध्यापकमुनीबअंसारी,राजेशकुमारयादव,अखिलेशकुमारऔररामेश्वरशर्मानेसंबोधितकिया।मौकेपरप्रधानाध्यापकराजीवमांझी,वरीयशिक्षकरमेशकुमारगुप्ता,सत्येंद्रसिंह,मोहम्मदशमीम,पूनमराय,जयाकुमारी,नेहाकुमारी,सुनीलकुमार,सविताविश्वकर्मा,सचिवसुमनदेवी,अध्यक्षअमीनाखातून,वासुदेवसिंह,जनकसिंह,नौशादअली,जगतनारायण,रामेश्वरसिंहसमेतकईउपस्थितथे।