समय पर विद्यालय नहीं आते शिक्षक

दरभंगा।बेनीपुरक्षेत्रकेबारानाथमुसहरीटोलेअवस्थितप्राथमिकएवंमध्यविद्यालयोंकीस्थितिदिन-प्रतिदिनबदतरहोतीजारहीहै।बतायाजाताहैकिइनविद्यालयोंकेशिक्षकोंएवंशिक्षाविभागकेपदाधिकारियोंकीलापरवाहीकेकारणनामांकितबच्चोंमेंसेअधिकांशछात्रवछात्राएंप्रतिदिनविद्यालयनहींजातेहैं।ग्रामीणोंकाकहनाहैकिशिक्षकनियमितसमयपरविद्यालयनहींआतेहैं।जोशिक्षकविद्यालयमेंरहतेभीहैंतोवेलोगआपसमेंगपलड़ानेमेंसमयव्यतीतकरदेतेहैं।बच्चेपठन-पाठनकेसमयखेलकूदकरफिरवापसअपने-अपनेघरचलेजातेहैं।बच्चोंकोनियमितरूपसेमिडडेमीलभीनहींमिलताहै।दैनिकजागरणटीमनेऑपरेशनब्लैकबोर्डकार्यक्रमकेतहतक्षेत्रकेप्राथमिकविद्यालयबारानाथमुसहरीएवंइसीविद्यालयमेंचलरहेनवसृजितप्राथमिकविद्यालयटोटाहीमुसहरीकाजायजालिया।

10बजे:प्राथमिकविद्यालयबारानाथमुसहरीकेप्रधानाध्यापकसहदेवपासवानअपनेकक्षमेंमौजूदथे।विद्यालयकेअन्यशिक्षकरेहनातरसुलएवंरिजवनप्रवीणविद्यालयकेएककमरामेंजमीनपरबैठेकुछबच्चोंकोपढ़ारहीथींतोकुछबच्चेविद्यालयप्रांगणखेलरहेथे।

10:30बजे:विद्यालयकेकुलनामांकित100बच्चोंमेंमात्र70बच्चेविद्यालयमेंमौजूदथे।चारोंओरचहारदीवारीनहींरहनेकेकारणविद्यालयप्रांगणमेंहीपशुविचरणकररहेथे।एकककिचनशेडमेंरसोइयासोफनसदाएवंप्यारीदेवीगंदगीकेबीचबच्चोंकेलिएभोजनबनारहीथी।रसोइयाड्रेसमेंनहींथी।विद्यालयकाचापाकलखराबरहनेकेकारणबच्चोंकोपानीपीनेकेलिएविद्यालयकेबगलमेंअवस्थितएकनिजीव्यक्तिकेघरमेंजानापड़रहाथा।

73नामांकितबच्चोंमें

उपस्थितथेमात्र3

11:20बजे:प्राथमिकविद्यालयबारानाथमुसहरीकेएककमरामेंहीचलरहेनवसृजितप्राथमिकविद्यालयटोटाहीमुसहरीमेंनामांकित73बच्चेमेंमात्रतीनबच्चेहीमौजूदथे।विद्यालयप्रधानाध्यापकअमितकुमारश्रीवास्तवकाकहनथाकिइसविद्यालयमेंआजऔरबच्चेपढनेकेलिएआएहीनहीं।विद्यालयकेएकअन्यशिक्षिकाममताकुमारीऔरप्रधानाध्यापकबैठकरबातचीतकररहेथे।

वर्गपांचकेतहरीमसेजबपूछागयाकिउसकेविद्यालयकाक्यानामहैऔरउनकेप्रधानाध्यापककौनहैंतोवहनतोविद्यालयकानामऔरनहीअपनेप्रधानाध्यापककानामबतापाई।इसीतरहवर्गपांचकेहीशिवमकुमारसेजबपूछागयाकिकिसराज्यमेंरहतेहोतोउसनेबतायाकिवहभारतराज्यमेंरहतेहैं।अनुमंडलकानामबहेड़ाबताया।वर्गपांचकेछात्रसूरजकुमारनेप्रधानमंत्रीकानामनीतीशकुमारऔरमुख्यमंत्रीनरेंद्रमोदीबताया।इसीतरहवर्गपांचकेहीकन्हैयाकुमारभीविद्यालयकानामनहींबतासका।वर्गपांचकीमुस्कानपरवीननतोअपनेथानाकानामहीबतापाईऔरनहीअनुमंडलकानाम।